Twój największy HR-owy MOMENT AHA to: …

Regulamin konkursu dla Uczestników Dolnośląskiego Forum HR 2023 | 25 maja 2023, Wrocław

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest firma Momentum4Business, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-279), przy ul. Mikołaja Gomółki 2, NIP: 957 106 82 89
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

II WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest uczestnictwo w konferencji Dolnośląskiego Forum HR, w dniu 25.05. 2023 oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe wraz z danymi do kontaktu.
 3. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby, które zakupiły produkty podczas eventu.
 4. Każdy uczestnik może zakupić dowolną ilość produktów.  1  paragon upoważnia do wrzucenia 1  losu (zadania konkursowego)
 5. Konkurs trwa od godziny  8:30 do  godziny 13:30 w dniu 25 maja 2023. 

 III.       ZASADY   LOSOWANIA I WYBORU ZWYCIĘZCY 

 1. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie:
  Twój największy HR-owy MOMENT AHA to: ………?
 2.  Kupon z pytaniem konkursowym dostępny jest na stoisku Momentum4Business, ale można udzielić odpowiedzi nawet na odwrocie wizytówki.
 3. Wypełniony kupon należy wrzucić do urny znajdującej się na stoisku sprzedażowym (najlepiej wraz z wizytówką).
 4. W konkursie będą brały udział kupony z poprawnie wypełnionymi danymi.  Kupony błędne lub nieczytelnie wypełnione zostaną odrzucone i komisyjnie zniszczone. 
 5. Spośród uczestników spełniających warunki konkursu wyłonionych zostanie 1 zwycięzca. 
 6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 25 maja 2023  w ramach podsumowania konferencji przez Organizatora i Partnerów.
 7. O warunkach odbioru Nagrody Zwycięzca zostanie powiadomiony bezpośrednio po ogłoszeniu wyników. W przypadku gdy zwycięzca nie będzie obecny podczas ogłoszenia wyników, zostanie on poinformowany o nagrodzie telefonicznie i mailowo. 

       IV NAGRODA 

 1. Nagrodą w konkursie jest :
  Udział w stacjonarnych otwartych warsztatach Jestem HR Business Partnerem,  organizowanych przez Momentum4Business o wartości 5500 netto 6765 brutto w postaci vouchera  obniżającego cenę do kwoty 1 zł netto / 1,23 brutto.

 2. Nagroda w postaci vouchera zostanie przekazania podczas ogłoszenia wyników.
 3. Istnieje możliwość wskazania innej osoby, jako Uczestnika warsztatów będących przedmiotem nagrody. 
 4. Organizator ma prawo podać dane i wizerunek Zwycięzcy na fanpage.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających dodanie  Uczestnika do grupy szkoleniowej  oraz  poinformowanie o szczegółach organizacyjnych warsztatów bądź szkolenia. 
 7. Nie ma możliwości wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny.
 8. Voucher jest ważny do 31 grudnia 2023 roku. Nie zgłoszenie chęci udziału do tej daty jest równoważne z brakiem możliwości jego realizacji.

V    REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: z.mazurek@momentum4business.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs  DFHR 2023).
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

  VI OBOWIĄZEK REKLAMACYJNY
 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Momentum4Business, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-279), przy ul. Mikołaja Gomółki 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: administracja@momentumway.com
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), a także w celach marketingowych.
 3. Udział w konkursie jest równoznaczny z udzieleniem zgody marketingowej  na otrzymywanie od Momentum Way / Momentum4Business komunikacji marketingowej dotyczącej produktów i usług poprzez email, sms, oraz kontakt telefoniczny. 
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania ich przez uczestnika konkursu, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. 

VII.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
 4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Bądźmy w kontakcie

Adres:

Momentum4Business Sp. z o. o.
NIP: 9571068289
ul. Pusta 22/ 2
80-735 Gdańsk

l

Dział Doradców Klienta

Justyna Glińska
tel. +48 503 146 148
e-mail: j.glinska@momentumway.com